Akademie

1. Pilíř – Pracovní trh

První pilíř se zabývá všemi, kteří jsou potenciálními budoucími zaměstnanci, tedy Začínáme na školách, a to na všech jejich stupních. Spolupracujeme s desítkami základní, středních a vysokých škol v celé ČR. Naše snaha směřuje k co největšímu propojování školského systému s praxí a zavádění prvků duální výuky. Žákům a studentům nabízíme exkurze, praxe, brigády, stáže, realizaci a vedení závěrečných ročníkových prací, bakalařských a diplomových pracích a samozřejmě následnou dlouhodobou spolupráci po absolvování studia. Kromě spolupráce se školami spadá do prvního pilíře akademie také budování značky zaměstnavatele, efektivní spolupráce s agenturami, úřady práce nebo jinými státními institucemi. Naším cílem je být na pracovním trhu práce vidět, a efektivně spolupracovat v rámci municipalit, kde působíme.

2. Pilíř – Adaptace

Tento pilíř navazuje na první a zabývá se procesy pro nové zaměstnance nebo zaměstnance, kteří přešli na novou pozici. Přípravě propracovaných onboardingových programů věnujeme stále větší prostor a snažíme se je zdokonalovat. Standardem, který budujeme, je, že každý náš nový zaměstnanec dostane nejen na míru připravený onboardingový plán, ale také praktické informace pro nováčky ve formě brožury, e-mailu nebo informací v mobilní aplikaci. Nedílnou součástí adaptace je zapojování tzv. mentorů, tedy zaměstnanců, kteří svou znalostí a schopností předávat informace dokáží proces zapracování akcelerovat.

Důležitou součástí adaptace je pravidelné poskytování zpětné vazby nebo vyhodnocování plnění adaptačního plánu a zkušební doby.

3. Pilíř – Zvyšování kvalifikace

Rozvojem profesních znalostí, zvyšováním kompetencí nebo budováním nových dovedností již adaptovaných zaměstnanců během jejich celého zaměstnaneckého cyklu, se zabývá třetí pilíř. Patří sem široká škála aktivit od kurzů, workshopů, pracovního hodnocení, poskytování konstruktivní zpětné vazby, koučink, spoluúčast na projektech až po membership v profesních asociacích. Pro osobní rozvoj máme několik zásad: každý je zodpovědný za svůj rozvoj, úroveň manažera hraje klíčovou roli v rozvoji členů týmu, rozvoj musí být promyšlenou investicí a rozvojem v učícím modelu 70:20:10 – tedy 70 % aktivit je learning on job, 20 % učení přes jiné lidí (koučink, mentoring, 360° zpětná vazba. atd.) a 10 % formální školení.

Intenzivně se zabýváme využíváním interních talentů, kteří mají potenciál, ambici a schopnosti se profesně posunout.

4. Pilíř – Nástupnictví

Pro udržení a efektivní předávání našich znalostí a dovedností vypracováváme plány nástupnictví. Vytipované nástupce systematicky rozvíjíme a připravujeme tak, aby byli schopni převzít po odcházejících expertech jejich práci a ještě ji případně posunout.